Organisert arbeidsliv går ut  

I forslaget til nye læreplaner vil regjeringen stryke dagens kunnskapsmål om arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen. YS reagerer sterkt. 

– Den norske arbeidslivsmodellen, med høy grad av organisering, trepartssamarbeid, kollektiv lønnsdannelse og medbestemmelse på arbeidsplassene, er en av bærebjelkene i den norske modellen. Når dette nå tas ut av læreplanen i samfunnsfag, går elevene glipp av helt grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. Det reagerer vi på, sier YS-leder Erik Kollerud. 

MODELLEN TRUES 

– Konsekvensen er at vi utdanner nye generasjoner til et arbeidsliv de har minimalt med kunnskap om og forståelse for. Det vil på sikt kunne true modellen, mener YS-lederen. 

Kollerud reagerer på at forslaget til regjeringen går i motsatt retning av hva som sies i andre sammenhenger. 

– Vi opplever en bred politisk enighet om at det er viktig å ha et godt organisert arbeidsliv, for å sikre høy sysselsetting, omstillingsevne og produktivitet. Derfor er det rart at regjeringen svekker kunnskapen om dette området på den ene fellesarenaen vi har i samfunnet, nemlig skolen. sier han. 

YS ønsker å inkludere kunnskap om arbeidslivet også i andre fag. 

FORBEREDE ELEVENE 

– I tillegg til å få kunnskap om arbeidslivsmodellen i samfunnslære, historie og økonomi, ser vi helt klart at det er behov for å øke unges kunnskap om spillereglene i arbeidslivet. Det kan dreie seg om tariffavtaler, arbeidsmiljølov, samt plikter og rettigheter en har som arbeidstaker. Slik vil vi forberede elevene på den hverdagen de møter som ansatte. Dette er særlig viktig for de som skal rett ut i jobb etter videregående, påpeker Kollerud.