Tillitsvalgte får unik påvirkningsmulighet 

De tillitsvalgte i Nordea Norge får en unik mulighet til å påvirke beslutninger på konsernnivå. Det er resultatet av en avtale mellom de tillitsvalgte og Nordea.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

Høsten 2017. Nordea går ut med sitt spareprogram. 4 000 fast ansatte og 2 000 konsulenter skal bort på konsernnivå. Bare to dager før styrebehandlingen og tre dager før nyheten offentliggjøres får de tillitsvalgte i Nordea Norge vite om planene for kostnadskutt.  

– Vi ble tatt litt på sengen av dette. Slike beslutninger er det drøftingsplikt på i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Da vi fikk høre om det var alt planlagt og klart til å besluttes i styret, så vi hadde ingen muligheter til å påvirke. Og slik vi tolker det er lovverket klart: De tillitsvalgtes innspill skal være med i slike prosesser, sier Jørgen Lønnquist, varahovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Nordea.  

Problemet var at denne beslutningen var tatt på konsernnivå, det vil si at beslutningen var fattet i Stockholm og påvirket ansatte i alle land.  

– Nordea var et svensk selskap, i dag er det finsk. Spørsmålet var i hvilken grad norsk lovgiving gjelder for et utenlandsk selskap og på beslutninger som fattes overnasjonalt. Tillitsvalgte vil ha liten påvirkning om endringer først drøftes når de kommer til Norge og treffer norske ansatte. Store endringer omfatter normalt mer enn et land og når beslutningstager ikke sitter i Norge vil det kun være snakk om å drøfte implementeringen av det som allerede er besluttet av konsernledelsen eller styret, sier Lønnquist.  

JURIDISK BISTAND 

De tillitsvalgte diskuterte problemstillingen med ledelsen, uten å komme noen vei. Det var ganske stor forskjell i synet på hvordan lovgivningen skulle tolkes. Det var også svært lite rettspraksis å vise til på området. De tillitsvalgte og ledelsen ble rett og slett ikke enige om hvordan dette skulle håndteres og hvordan drøftingsretten skulle tolkes. Derfor ba de tillitsvalgte i Nordea om juridisk bistand fra Finansforbundet.  

FÅR PÅVIRKNINGSMULIGHETER: Jørgen Lønnquist og de tillitsvalgte i Nordea er svært fornøyd med samarbeidsavtalen. – Dette er en helnorsk løsning og vi får en unik mulighet til å påvirke beslutninger på konsernnivå, sier Lønnquist.

Gjennom 2018 jobbet Lønnquist og advokat Jan Roald Heiberg med saken, og endte opp med å forberede et søksmål. I fjor høst sendte de ut et varsel om søksmål til Nordea. Da ble det fart i sakene.  

– Vi ønsket i utgangspunktet ikke et søksmål, men vi måtte finne en løsning som sikret oss påvirknings- og drøftingsmuligheter før beslutningene ble fattet, slik det er nedfelt i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven, sier Lønnquist.  

Ganske raskt etter varselet ble sendt, tok Finans Norge kontakt med Finansforbundet. Det ble satt ned et arbeidsutvalg for å se på hvordan drøftingsretten skulle fungere. Søksmålet ble satt på vent i påvente av resultatet fra arbeidsutvalget.  

SKAL DRØFTES I NORGE 

Nå er arbeidsutvalget ferdig med sin jobb, og de tillitsvalgte er svært fornøyd med resultatet.  

– Norske tillitsvalgte skal involveres i forkant av slike beslutninger og har drøftinger med Nordeas ledelse i Norge. Den norske ledelsen skal i sin tur ta med våre innspill til konsernledelsen så innspillene fra tillitsvalgte blir en del av beslutningsgrunnlaget. Dette skal skje før beslutningene fattes av toppledelsen eller styret. Det gir oss mulighet til å påvirke beslutningene. Dette er en særnorsk ordning, og noe vi er svært glad for å ha fått på plass, uten å ha måttet gå til søksmål, sier Lønnquist, og fortsetter: – Det er ikke sikkert vi hadde fått til en så god løsning ved en rettsak. At vi kom frem til dette gjennom dialog, utenfor rettssystemet, vil også være positivt for samarbeidsklimaet fremover.  

TILLITSVALGTE MÅTTE INVOLVERES 

Advokat Jan Roald Heiberg har både forberedt søksmålet som ikke ble noe av og vært med i arbeidsutvalget som har forhandlet frem avtalen.  

– Vi var av den oppfatningen at selv om beslutningen ble fattet fra utlandet var Nordea forpliktet til å drøfte prosessen med de tillitsvalgte. Vi mente både arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen hjemlet en slik drøftingsplikt, sier Heiberg.  

– Ble du overrasket over at Finans Norge også engasjerte seg i saken? 

– Ja, til en viss grad. Søksmålet var nemlig basert på arbeidsmiljølovens bestemmelser, og ikke hovedavtalen. Men det var positivt at de tok initiativ til arbeidsgruppen. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog og arbeidsgiversiden har tatt dette seriøst. Jeg mener vi har fått et godt sluttresultat, sett fra både Finansforbundets og de tillitsvalgtes ståsted.