Ingen pensjon fra første krone 

Én million lavtlønte arbeidstakere i privat sektor får fortsatt ikke pensjonsopptjening fra første krone. Stortinget vedtok 7. februar å sende saken tilbake til partene i arbeidslivet. Et partssammensatt utvalg skal utrede saken på nytt.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Arkivfoto: Sjur Anda 

Siden 2014 har bedrifter med innskuddsbasert tjenestepensjon hatt anledning til å gi alle ansatte pensjonsopptjening fra første krone de tjener, men langt fra alle bedrifter har valgt å gjøre dette. Tall fra Finans Norge viser at ni av ti arbeidstakere i privat sektor, ikke har pensjonsopptjening fra første krone. Dette gjelder om lag én million arbeidstakere, særlig i lavtlønte og typiske kvinnedominerte yrker. Beregninger viser at innføring av pensjon fra første krone for de bedriftene som ikke har det i dag, vil koste arbeidsgiverne om lag tre milliarder kroner.  

IKKE ENIGE 

Pensjon fra første krone ble også et tema i hovedoppgjøret i 2014, men partene ble ikke enige og saken ble utsatt til neste hovedoppgjør i 2016. Heller ikke da lykkes partene å bli enige. Derfor sendte riksmekleren et brev til statsministeren om at partene ønsket et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Erna Solberg fikk utredet spørsmålet om fra hvilken alder og inntekt opptjeninger bør starte. Arbeidsgruppen leverte i desember 2016 sin rapport om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon.» 

På denne bakgrunn fremmet Arbeiderpartiet og SV i april i fjor et privat lovforslag til Stortinget blant annet om at all pensjon skal starte fra første krone. Saken kom opp som åpen høring i Stortingets finanskomité 28. september i fjor der Finansforbundet ble representert av YS. I januar i år ble det klart at flertallet i finanskomiteen ikke støttet lovforslaget. I Stortinget endte behandlingen med at regjeringen skal sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone. Dermed er spørsmålet om pensjon fra første krone tilbake der det startet hos partene i arbeidslivet.  

FORSKJELLENE ØKER 

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) er en av forslagsstillerne bak det private lovforslaget. Hun mener det er urettferdig at ni av ti ansatte i privat sektor ikke har pensjonsopptjening fra første krone.  

– Blant dem som bare har to prosent, (obligatorisk tjenestepensjon red.anm.) er det nesten ingen som har opptjening fra første krone. For dem som har sju prosent, har nesten alle opptjening fra første krone. I den siste gruppen finner vi folk som er ansatt i finans og forsikring, mens dem som jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet kommer dårligst ut, sier Aasrud til FriFagbevegelse.no  

Denne saken har også en likestillingsdimensjon

Hun hevder at dem som jobber i forsikring og finans, har en gjennomsnittslønn som er mer enn dobbelt så høy som dem som jobber i overnattings- og restaurantbransjen. Hun peker videre på at forskjellene forsterkes inn i pensjonsalderen når de med høyest lønn har en tre ganger så høy prosentsats (innskudd fra arbeidsgiver, red.anm.) som de med halve inntekten.  

– En trenger ikke være rakettforsker for å se at denne saken derfor også har en likestillingsdimensjon. Det er kvinnene som jobber i yrkene med dårligst betingelser, påpeker Aasrud.  

MÅ VÆRE ENIGE 

Henrik Asheim, leder av finanskomiteen er ikke uenig i at pensjon fra første krone kan være en god idé for å få flere ut i arbeid. Han vil ikke velte en milliardkostnad på arbeidsgiverne uten at partene i arbeidslivet er enige, ifølge nettstedet FriFagbevegelse.no. 

Flertallet i Finanskomiteen skriver i sine merknader til behandlingen at det er Stortinget som lovfester endringer i pensjonssystemet. Det er tradisjon for at dette enten skjer ved brede forlik i Stortinget, eller etter at partene i arbeidslivet i forbindelse med et lønnsoppgjør er blitt enige om å be myndighetene foreta eller utrede endringer.  

Derfor mener Finanskomiteen det vil være uryddig om Stortinget nå skal ta stilling til den ene parts krav og pålegge den andre part betydelige merkostnader uten at dette er en del av enighet i et lønnsoppgjør eller annen form for enighet mellom partene i arbeidslivet. Det vil også kunne undergrave trepartssamarbeidet. 

FØRSTE SKRITT 

I forbindelse med det private lovforslaget om pensjon fra første krone, fremmet også Arbeiderpartiet og SV tre andre forslag som kan påvirke pensjonsopptjeningen til ansatte i privat sektor. 

Det viktigste forslaget er at det må gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder. Til tross for motstand fra arbeidsgiverne, er regjeringen positiv til dette forslaget. Men forslagsstillerne er ikke fornøyde med at regjeringen ikke gjør en samlet behandling av alle forslagene om lovendringer i privat tjenestepensjon.