Finansnæringen leder an i compliance

Finansnæringens lovpålagte compliance-krav har ført til en oppblomstring av compliance-stillinger også i andre bransjer.

Tekst: Magne Otterdal Foto: Gorm K. Gaare

– Vi ser stor spredning i compliance i andre bransjer, men det er finans som er kommet lengst med å få på plass funksjoner og prosesser for compliance, sier Janne Britt Saltkjell, Director KPMG Risk Consulting.

Andre bransjer med compliance-officers er petroleum, energi, IKT, industri og offentlige virksomheter.

COMPLIANCE OG KAFFE

Generalsekretær Ellen Brataas og prosjektleder Marit Trodal i IIA Norges Nettverk Compliance, forteller om økende interesse for nettverkets aktiviteter. Jevnlig treffes compliance-medarbeidere i nettverksmøter kalt ”Compliance & Kaffe”.

– Dette er uformelle møter hvor vi tar opp aktuelle temaer og deler erfaringer på tvers av bransjer, sier Trodal. Temaer for ”Compliance & Kaffe”-møter fremover vil også knyttes til vårt arbeid med å revidere IIA Norges Veiledning for Compliance-funksjonen. Første utgave kom i 2015. Feltet compliance utvikler seg så raskt at det er behov for en oppdatert veileder bare tre år senere.

COMPLIANCE FATIGUE

Det kan være utfordrende å jobbe med compliance over tid og sikre intern forankring og forståelse rundt risiko og kontrolltiltak. Dette er også temaer som vi diskuterer og deler erfaringer rundt i våre foraer.

– Det kan oppstå det man gjerne kaller ”compliance fatigue”, sier Trodal. Når compliance har gått en del runder, kan det oppstå en viss tretthet i systemet.

Samtidig får vi stadig demonstrert hvor viktig det er å jobbe systematisk, ha kontinuerlig fokus og sikre at virksomheten er robust. En aktuell sak som viser hvor viktig det er å jobbe med compliance, er blant annet hvitvaskingsskandalen som ble avdekket i Danske Banks datterselskap i Estland. Dette kunne skje til tross for at banken ifølge egne nettsider har rundt 1 000 medarbeidere i sving med compliance, og banken sendte i løpet 2017 hele 9 300 rapporter til myndighetene.

ULIKE FUNKSJONER OG KRAV

Tilbudet av kurs og rådgivning i compliance-faget er økende. Men hvor mange som i dag jobber med compliance i næringslivet generelt og i finanssektoren spesielt, har det ikke lykkes Finansfokus å få noen fullgod oversikt over.

Verken Finansforbundet eller Finans Norge kan gi noen tall. Stillingstyper registreres ikke i fagforbund eller arbeidsgiverforening. Årsaken er at funksjonen er organisert forskjellig i de ulike virksomhetene. Det er også tendens til spesialisering innenfor compliance-feltet.

Hver høst arrangerer Finans Norge og Spama AS et todagers compliance-seminar. Rundt 80 deltok på seminaret høsten 2017. Seminaret i september 2018 er spisset mot de bankene som driver verdipapirhandel, investeringsrådgivning og handler på vegne av kundene.  Her er det ekstra strenge lovreguleringer og mange fallgruber, og dermed ekstra høye krav til compliance-funksjonen.