Ankebehandlingen avvist

Borgarting lagmannsrett har avvist ankebehandlingen av dommen fra Asker og Bærum tingrett. Her ble Torbjørg Haugen Feuth personlig saksøkt for 33 millioner kroner av en tidligere kunde, men frifunnet på alle punkter.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild

Da ankebehandlingen startet i lagmannsretten onsdag 26. september, møtte verken den ankende part Harald Gunnar Jodalen eller noen andre som representerte ham. Jodalen hadde lagt frem sykmelding, men lagmannsretten mente at det var grunn til å tro at fraværet ikke var gyldig. Derfor ble ikke ankebehandlingen utsatt nok en gang, slik Jodalen ønsket. Kvelden før ankebehandlingen skulle starte, avsluttet han samarbeidet med sin prosessfullmektig advokat Erlend Haaskjold.

Saken har versert helt siden 2004. Da døde enken etter Spenol-gründer Sigurd Funder. Hun satt på store verdier og ønsket å plassere 90 millioner på en livrentekonto med en konservativ risikoprofil. Derfor kontaktet hun sin kunderådgiver gjennom mange år, Torbjørg Haugen Feuth i Fokus Bank.

Kunderådgiveren opprettet livrentekontoen til enken som begunstiget sin nevø, Harald Gunnar Jodalen. Kort tid etter enkens død opprettet arvingen en ny livrenteavtale i Danica der han selv er forsikret. Imidlertid dukker det opp et gammelt testamente der organisasjonene Redd Barna og Kirkens Nødhjelp er oppført som sekundærarvinger. Dermed blir det tatt arrest i livrentekontoen inntil arvespørsmålet ble avgjort.

KREVDE 33 MILLIONER

Spørsmålet lagmannsretten skulle ta stilling til var om kunderådgiver Torbjørg Haugen Feuth avga falsk forklaring for lagmannsretten i 2012. Feuth forklarte den gang at hun ikke mottok en instruks av Jodalen om å endre investeringsprofilen på livrentekontoen fra konservativ til moderat. Jodalen hevder at han ga Feuth en muntlig instruks om dette, og har nå gått til søksmål mot Feuth privat. Søksmålet bygger på en anførsel om at han ville vunnet søksmålet mot banken dersom Feuth hadde forklart at hun hadde mottatt en instruks. Erstatningsbeløpets størrelse på 33 millioner er beregnet manglende meravkastning på livrentekontoen siden investeringsprofilen ikke ble endret og tilsvarer det kravet Jodalen hadde fremsatt overfor banken i 2012.

I Asker og Bærum tingrett tapte Jodalen erstatningssøksmålet, men anket dommen til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingen, bevisvurderingen og lovanvendelsen. Det var satt av to dager til forhandlingene i lagmannsretten, men saken ble avvist for behandling fordi retten mente at Jodalen hadde ugyldig møtefravær.

FLERE RETTSSAKER

Det er ikke første gang partene møtes i retten. Harald Gunnar Jodalen har i tur og orden saksøkt Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Fokus Bank. Rettssaken mot organisasjonene ble forlikt, mens i rettsaken mot Fokus Bank tapte Jodalen på alle punkter. Han anket også denne dommen til lagmannsretten, men fikk heller ikke medhold der. Til slutt valgte Spenol-arvingen å saksøke kundebehandler Torbjørg Haugen Feuth personlig for 33 millioner. Han tapte saken i Asker og Bærum tingrett, men anket på nytt til Borgarting lagmannsrett. Tidspunktet for ankeforhandlingen var opprinnelig satt til 22. februar, men etter krav fra Jodalen ble saken utsatt til 19. september.

Nå har saksøkeren en måneds frist til å be om at saken blir oppfrisket etter tvisteloven.