AFP-tap til Høyesterett

Bente Wigaard har vært gjennom tap i tingretten og seier i lagmannsretten. 18. september startet ankesaken i Høyesterett der hun endelig skal få avklart hennes ansettelsesforhold i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild

– Dette er en sak som kan få stor prinsipiell betydning. Vinner vi frem vil tap av AFP kunne vektlegges i en valgrettsvurdering og det kan ha betydning for mange arbeidstakere. Det har vært en lang prosess for min klient og nå ser vi frem mot en endelig avklaring, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet.

Åpen sak: Advokat Jan Roald Heiberg håper på seier, men sier at saken er helt åpen.

Han var Wigaards prosessfullmektige både i tingretten og lagmannsretten og representerte henne også i Høyesterett. Han er fornøyd med innsatsen i retten.

– Jeg føler vi har fått frem våre argumenter og har fulgt strategien vi har lagt. Nå er det opp til Høyesterett å ta stilling til saken, sier Heiberg.

– Har du noen følelse for hvordan det vil gå?

– Saken er nok ganske åpen. Spørsmålet blir hvordan Høyesterett vekter de ulike argumentene mot hverandre. Det blir derfor spennende å se hva de konkluderer med, sier Heiberg, som forventer at dom vil foreligge om tre-fire uker.

Jeg føler at vi har fått frem våre argumenter

Også NHO, ved Finans Norge, og YS holdt partsinnlegg i saken.

– Dette er en prinsipielt viktig sak både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det blir viktig å få avklart om

Representerte YS: Advokat Pål Behrens representerte YS under et partsinnlegg i rettsaken.

AFP er et relevant argument i forhold til valgretten ved virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgiverne mener konsekvensene for dem blir store hvis vi vinner frem. For oss vil en seier bety at mange ansatte vil kunne beholde retten til AFP, også ved fremtidige virksomhetsoverdragelser, sier høyesterettsadvokat Pål Behrens i Finansforbundet, som holdt partsinnlegg på vegne av YS.

MISTET AFP

15. august 2000 ble Bente Wigaard ansatt som eiendomskoordinator i Vital Eiendomsforvaltning AS. Selskapet ble senere en del av DNB-konsernet og i september 2006 gikk Bente Wigaard over i en stilling som markedskoordinator i samme selskap. I desember 2012 gikk hun over i en stilling i DNB Næringseiendom som markedskoordinator for Oslo City.

Som ansatt i DNB Næringseiendom, var Bente Wigaard omfattet av tariffavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet. Gjennom tariffavtalen var hun tilsluttet en ordning med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Ved ansettelsesforhold i en bedrift med AFP-ordning, ville Bente Wigaard, ved fylte 62 år kunne tatt ut avtalefestet pensjon, som tillegg til arbeidsinntekt eller pensjonsinntekt. Hun ville da fra mars 2017 være berettiget til en løpende årlig AFP ytelse med omkring 70 000 kroner og fra fylte 67 år om lag 51 000 kroner.

Høsten 2015 la DNB Livsforsikring Oslo City kvartalet ut for salg. Beslutningen om salget, var en konsekvens av endringer i rammebetingelsene for livselskapet. I salgsprosessen ble det utarbeidet prospekt med opplysninger om ansatte som var tilknyttet driften av kjøpesenteret. Oslo City kvartalet ble solgt til Steen & Strøm Norge AS med overdragelse 1. januar 2016.

Det ble lagt til grunn at salget utgjorde en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, slik at ansettelsesforholdet for de ansatte som var omfattet at overdragelsen, ble overført til Steen & Strøm. I brev av 3. desember 2015 fra DNB Næringseiendom og Steen & Strøm ble Bente Wigaard orientert om de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen.

Ved overdragelsen til ny arbeidsgiver, beholdt de ansatte sitt lønnsnivå, sin ansiennitet opparbeidet i DNB, samt funksjonærlån i DNB for inntil tre år etter overdragelsen. Tap i innskuddspensjon ved overgang til ny arbeidsgiver ble kompensert av DNB Næringseiendom, ved en engangsutbetaling til de ansatte. Steen & Strøm hadde ikke AFP-ordning. Det ble varslet om at Steen & Strøm ikke ønsket å være bundet av tariffavtaler som gjaldt den overdragende virksomheten. Det er her stridens kjerne ligger: Om tap av AFP utløser valgrett, der ansatte har mulighet å velge å bli hos tidligere arbeidsgiver eller å gå til den overdragende virksomhet.

TAP OG SEIER

Mens Oslo tingrett var i tvil, så feide den enstemmige dommen fra Borgarting lagmannsrett all tvil til side. Den konkluderte med at Bente Wigaard fortsatt har et ansettelsesforhold i DNB Næringseiendom AS. Dermed tapte DNB på alle punkter i lagmannsretten i februar.

Les om seieren i lagmannsretten her. 

Les mer om tapet i tingretten her.

Retten konkluderte med at DNB Næringseiendom AS ikke hadde anledning til å avslutte arbeidsforholdet til Bente Wigaard i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen da kjøpesenteret Oslo City ble solgt til Steen & Strøm 1. januar 2016. Fire ansatte fulgte med på lasset og Wigaard var en av dem. Fordi den nye eieren, Steen & Strøm ikke ville være bundet av tariffavtalen som gjaldt for de ansatte fra DNB, mistet Wigaard retten til å ta ut Avtalefestet førtidspensjon, AFP. Dermed ville hun blitt påført et betydelig økonomisk tap ved overgangen til ny arbeidsgiver.

I dommen fra lagmannsretten het det: «Lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på at det for en arbeidstaker som Wigaard, i en alder av 60 år, måtte fremstå som særlig belastende å måtte fortsette sitt arbeidsforhold hos Steen & Strøm, uten rett til å ta ut AFP i tillegg til vanlig lønn ved fylte 62 år. Hun ville da fra mars 2017 være berettiget til en løpende årlig AFP ytelse med omkring 70 000 kroner og fra fylte 67 år om lag 51 000 kroner. At dette for henne var en ikke uvesentlig negativ endring av inngripende karakter i arbeidssituasjonen, kan ikke være tvilsomt».