Bekymret for sysselsetting blant innvandrere

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet er bekymret over at andelen sysselsatte blant enkelte innvandrergrupper er langt lavere enn for majoritetsbefolkningen. Samtidig peker hun på at sysselsettingen blant innvandrere i Norge er forholdsvis høy sammenliknet med andre OECD-land.  

Tekst: Tellef Øgrim  

– Manglende eller lite etterspurt kompetanse er en viktig årsak til at enkelte innvandrergrupper har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet, skriver Kvam i en epost til Finansfokus. 

Hun trekker frem en rekke tiltak som regjeringen har igangsatt på flere politikkområder, blant annet en inkluderingsdugnad, en integreringsstrategi og et hurtigspor for nyankomne flyktninger med etterspurt kompetanse.  

– Dessuten spiller Navs store verktøykasse en sentral rolle i inkluderingsarbeidet, skriver Kvam. 

Hun peker på at sammensetningen av de sysselsatte i enkeltnæringer blir bestemt av en rekke faktorer, blant annet etterspørsel etter arbeidskraft med visse kvalifikasjoner og tilbudet av arbeidskraft blant personer med de riktige kvalifikasjonene.  

– I den grad innvandrere er underrepresentert i enkelte næringer, kan det være fordi de ikke har den kompetansen som er etterspurt, eller fordi norske bedrifter ikke fremstår som særlig attraktive for utenlandske arbeidstakere med den riktige kompetansen, skriver hun. 

Hun synes ikke det er mulig å gi noe enkelt svar på den lave andelen i finansnæringen. Bedrifter i ulike næringer konkurrerer gjerne om den samme arbeidskraften. 

– I den grad det er en bekymring at utenlandsk kompetanse ikke er godt nok representert i en bransje, må man også ta høyde for at utenlandsk arbeidskraft kan være ansatt i avdelinger som er lokalisert i andre land. I finansnæringen har vi vel noen eksempler på dette, sier Kvam. 

Hun legger til at arbeidskraft i form av blant annet korttidsinnvandring samlet sett er forholdsvis omfattende, men det vil ikke inngå i statistikken det vises til.