Ja til nye kompetansekrav for inkasso

Dagens inkassolov stammer fra 1989 og kompetansekravene i bransjen fremstår som nokså begrensede. – Det er på tide med økte kompetansekrav, anser Iman Winkelman, leder av Virke inkasso.

GJESTEKOMMENTAR: Inkassoloven stiller ingen teoretiske kompetansekrav til personer som etter loven er ansvarlig for virksomheten som utøves i et inkassoforetak. Nå tar Virke inkasso til orde for skjerpede kompetansekrav blant alle medlemmer av inkassobransjens hoved- og arbeidsgiverorganisasjon.

Gjennom inkassoloven er det stilt krav om at ethvert inkassoforetak skal ha minst én fagansvarlig (definert som faktisk leder) som innehar en personlig inkassobevilling. Kravene for bevillingen følger også av loven, og begrenser seg i dag i all hovedsak til krav om hederlig vandel og tre års praktisk erfaring med inndriving av forfalte pengekrav. I tillegg må kandidaten anses for å være egnet til å være faktisk leder. Utover dette følger det ikke krav til teoretisk kompetanse/høyere utdanning, slik tilfellet er for eksempelvis eiendomsmeglere og regnskapsførere.

Sett i lys av at dagens inkassolov stammer fra 1989, er det ikke spesielt overraskende at kompetansekravene er nokså begrenset. De siste 20–30 årene har imidlertid samfunnsutviklingen medvirket til at vi per i dag har et helt annet forhold til kompetanse sammenlignet med da loven i sin tid kom. Kanskje bør dette også medføre at inkassoloven endres hva gjelder krav til teoretisk kompetanse? Spørsmålet er svært betimelig sett i lys av at myndighetene med tiden har stilt stadig strengere krav til inkassobransjen hva gjelder profesjonalitet, og at dette også medfører at forventningene til faktisk leders kunnskap og innsikt har økt dramatisk.

I påvente av eventuelle endringer hva gjelder krav til teoretisk kompetanse fra myndighetenes side, har Virke inkasso igangsatt et arbeid med å vurdere hvilke krav til kompetanse foreningen bør stille til sine medlemmer. Arbeidet har tatt form av en omfattende høring blant foreningens medlemmer. Mange har kommet med gode innspill, herunder Finansforbundet som har engasjert seg på en positiv måte i forbindelse med prosessen. I høringen har man stilt spørsmål ved innhold og omfang i et opplæringsprogram som leder frem til tittelen autorisert inkassobevillingshaver/autorisert faktisk leder. Endelig vedtak om nye kompetansekrav finner sted på foreningens årsmøte senere i år.

Det er i både næringens og samfunnets interesse at inkassobransjen har ansatte og ledere med høy kompetanse. Min oppfordring er derfor at vi som arbeidsgivere og arbeidstakere, står sammen om å heie frem moderne kompetansekrav for inkassonæringen.

Iman Winkelman
Leder Virke inkasso