De ansatte har rett til kompetanseutvikling

 

De ansattes rett til kompetanseutvikling er faktisk regulert i tariffavtalene. Samtidig har arbeidstakerne også et ansvar for å ta del i sin egen utvikling.

ARBEIDSRETT: Det følger av tariffavtalene Finansforbundet har med Finans Norge, Virke og Spekter, at de ansattes kompetanse skal utvikles i takt med bedriftens behov*. Med kompetanseutvikling menes i denne sammenheng både påfyll av ny kunnskap, så vel som utvikling av holdninger og ferdigheter. Definisjonen av hva som menes med kompetanseutvikling i denne sammenheng er med andre ord ganske vid.

De ansattes kompetanse er et virkemiddel i utvikling av bedriftens konkurranseevne og verdiskapning. På tross av dette ser vi i Finansforbundet en uheldig trend: Vi bistår medlemmer og tillitsvalgte i saker om sluttavtaler og omstilling, samtidig som vi er kjent med at bedriftene driver nyrekruttering. Dette kompetansebyttet skjer i et system der vi har svært gode tariffavtaler om hvordan kompetansen til de ansatte skal utvikles og styrkes.

Bedriften plikter jevnlig å gjennomføre en analyse av kompetansebehovet sett i sammenheng med de strategiske og forretningsmessige mål. Minimum fire ganger i året skal bedriften ha kompetanse som et tema i sine faste møtefora med tillitsvalgte. Er det et gap mellom den kompetansen de ansatte har i dag og den kompetansen bedriften trenger i morgen, ligger det en stor forpliktelse på bedriften å tette dette gapet, jf. Sentralavtalen § 17 nr. 2.

Det er bedriften som har ansvaret for å legge til rette for kompetanseutvikling. Sammen med de tillitsvalgte skal bedriften lage retningslinjer for dette. Det følger av Sentralavtalen § 18. De ansattes kompetanseutvikling skal dermed skje ut fra bedriftens art og behov. Retningslinjene skal inneholde alt fra innvilgelse av lese- studiefri til nivået på dekning av studieutgifter. Eksamensdager skal det gis fri på (§ 18 nr. 3). Ved andre former for evaluering enn eksamen skal retningslinjene inneholde hvordan bedriften regulerer retten til fri. Sjekk ut retningslinjene i din bedrift!

Selv om mye av ansvaret for de ansattes kompetanse ligger hos bedriften, har også den enkelte ansatte ansvar for å ta del i egen utvikling. Det følger av Sentralavtalen § 17 nr. 4 at du som arbeidstaker plikter å holde deg faglig oppdatert og ta eget ansvar for din kompetanse. Ikke minst plikter du å delta i de kompetansehevende tiltak som tilbys. I forlengelsen av dette er det selvsagt slik at kompetanse henger sammen med lønn. Etter Sentralavtalen § 19 skal relevant kompetanseutvikling gjenspeile seg både i den enkeltes lønnsutvikling og i videre karriere.

I tillegg følger det av arbeidsmiljøloven § 12-11 en rett til hel eller delvis utdanningspermisjon for å ta videre utdanning. Dette gjelder permisjon uten lønn. Det følger en del vilkår i bestemmelsen, og jeg nevner noen her. Det er et krav om at du må ha vært ansatt i bedriften i de siste to år. Til forskjell fra bestemmelsene i tariffavtalene, er det ikke noe vilkår etter denne bestemmelsen om at utdanningen må være relevant eller nødvendig i forhold til det arbeidet som du normalt utfører. Likevel kan ikke slik utdanningspermisjon kreves dersom dette vil være en ulempe for daglig drift. Dersom du ønsker permisjon etter denne bestemmelsen, skal arbeidsgiver ha skriftlig varsel.

Har du spørsmål om kompetanseutvikling, ta kontakt.

* Hjemler:
Finans Norge: Sentralavtalen kapittel 5
Virke: Hovedavtalen Tilleggsavtale VI, Funksjonæravtalen § 18
Spekter: Hovedavtalen § 44, Overenskomst A pkt. 5

Anne Ruth Fedje Eckholdt er advokat og spesialrådgiver i kollektiv arbeidsrett i Finansforbundets sekretariat. (Foto: Sverre Chr. Jarild).