Har du digital dømmekraft?

Digital dømmekraft fremheves som en av fem digitale basisferdigheter ansatte i finansbransjen bør ha.

Tekst: Svein Åge Eriksen, foto: Morten Brakestad

Hvilke krav stilles til digital basiskompetanse i finansnæringen? Dette spørsmålet prøver nå Finansnæringens autorisasjonsordninger å finne svar på. I dag hersker det stor usikkerhet om hvilke krav som egentlig stilles. Etter innspill fra kandidatene i ordningen, bedrifter i næringen og fageksperter i institusjoner med digital kompetanse, har Fagrådet for tverrgående emner laget et nytt rammeverk for digital kompetanse i finansnæringen.

– Formålet med rammeverket er å gjøre de 13 000 som er autorisert i våre ordninger, bedre i stand til å forstå digitale prosesser og hvordan digitalisering påvirker og endrer finansbransjen og arbeidshverdagen til den enkelte. Det er også viktig at alle de ansatte behersker digitale arbeidsoppgaver, kanalsamspillet og opptrer profesjonelt i digitale prosesser. Vi håper rammeverket blir et nyttig verktøy for utvikling av læreplaner og opplæringsmateriell ute i bedriftene, sier Siv Seglem, daglig leder og Klaus Høidal, fagsjef i FinAut.

FEM BASISFERDIGHETER

Det nye digitale rammeverket definerer fem basisferdigheter for ansatte i finansnæringen. Ansatte må kunne bruke ulike digitale verktøy, ha innsikt i FinTech, kunne bruke digitale medier i kommunikasjonen med kunder, ha digital dømmekraft samt digital forretningsforståelse (se egen sak). Hver basisferdighet har læringsmål på ulike nivåer.

– Vi ønsker med det nye rammeverket at det skal bli enklere både for ansatte og bedriftene å definere hva som egentlig kreves av grunnleggende digital kompetanse, sier Seglem.

Alle må vite hvilke krav som stilles

I dag finnes det ingen gode eksterne opplæringsprogrammer for digital grunnkompetanse. Terskelen for grunnkompetansen blir hele tiden flyttet, slik at det er vanskelig å vite hvilken kompetanse som er gyldig om ett år. Den digitale utviklingen går stadig raskere, og derfor er det vanskelig å definere hvilken kompetanse ansatte trenger. Det skjer et kompetanseskifte i næringen ved at det ansettes flere spesialister.

ULIKT ANSVAR

– Bedriftene definerer selv ut fra sin strategi hvilken digital basiskompetanse de trenger, men den enkelte ansatte har også et selvstendig ansvar for å utvikle sin digitale kompetanse. Vårt håp er at det nye rammeverket skal kunne hjelpe bedriften og hver enkelt ansatt til å konkretisere hvilke krav som stilles, sier Høidal.

FinAut håper at alle bedrifter i næringen setter seg godt inn i rammeverket, men den enkelte bedrift må selv kartlegge sitt kompetansebehov. Hvis det er et gap mellom bedriftens behov og de ansattes kompetanse, må de ansatte få tilbud om en kompetanseutvikling som fyller dette gapet.

– Vi har testet det nye rammeverket ute i bedriftene og har fått gode tilbakemeldinger. Det er viktig å understreke at jobben med å konkretisere næringens digitale kompetansebehov på ingen måte er fullført. Derfor har vi løpende kontakt med våre kandidater og bedriftene for å evaluere og utvikle rammeverket videre. Digital kompetanse blir også et tverrgående emne i autorisasjonsordningene. Vi arbeider for å finne gode måter å dele både erfaringer, metoder og faglig innhold, avslutter Siv Seglem og Klaus Høidal i FinAut.

Her er FinAuts rammeverk for digital kompetanse.

Dette bør du kunne:

1. Digitale verktøy

Kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å produsere innhold og til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon på en hensiktsmessig og kritisk måte.

2. Digitale systemer

Ha innsikt i sikkerhetsspørsmål, FinTech, betalingsløsninger, kunstig intelligens, automatisering, tredjepartsaktører, søk og sosiale medier.

3. Digital kommunikasjon

Kunne bruke digitale medier og verktøy for å kommunisere og dokumentere et budskap presist. Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer i ulike kanaler og kjenne til vanlige feil som vil forstyrre eller hemme kommunikasjonen med kunden.

4. Digital dømmekraft

Kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Ha evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons -og informasjonskanaler.

 5. Digital forretningsforståelse

Forstå hvordan digitale prosesser griper inn i forretningsdriften. Ha kunnskap om hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten. Forstå viktigheten av å følge med på utviklingen av det digitale feltet.