Må møte i Høyesterett

Finansforbundet og DNB Næringseiendom AS skal nå møte i Høyesterett. Saken gjelder valgrett ved virksomhetsoverdragelse.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Frimand-Anda

Høyesteretts ankeutvalg har nå bestemt at anken fra DNB Næringseiendom blir tatt til følge og saken kommer opp til behandling i Høyesterett i løpet av året. Spørsmålet retten skal ta stilling til er om Bente Wigaard hadde rett til å opprettholde sitt ansettelsesforhold med DNB Næringseiendom AS i forbindelse med at kjøpesenteret Oslo City ble solgt til Steen & Strøm 1. januar 2016.

Fire ansatte fulgte med på flyttelasset og Wigaard var en av dem. Fordi den nye eieren, Steen & Strøm ikke er tilsluttet AFP-ordningen og ikke ville være bundet av tariffavtalen som gjaldt for de ansatte fra DNB, mistet Wigaard retten til å ta ut Avtalefestet førtidspensjon, AFP. Dermed ville hun blitt påført et betydelig økonomisk tap ved overgangen til ny arbeidsgiver.

Bente Wigaard og Finansforbundet må nå møte i Høyesterett for å få avklart spørsmålet om valgrett ved virksomhetsoverdragelse.

FULL SEIER
28. november i fjor fikk Bente Wigaard fullt medhold i Borgarting lagmannsrett som feide all tvil fra tingretten til side. Dommen konkluderte med at Bente Wigaard fortsatt har et ansettelsesforhold i DNB Næringseiendom AS. Dermed tapte DNB på alle punkter i ankesaken som deres tidligere ansatte Bente Wigaard anla mot selskapet. DNB ble også dømt til å betale alle saksomkostningene, men anket dommen til Høyesterett.

I dommen het det at: «Lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på at det for en arbeidstaker som Wigaard, i en alder av 60 år, måtte fremstå som særlig belastende å måtte fortsette sitt arbeidsforhold hos Steen & Strøm, uten rett til å ta ut AFP i tillegg til vanlig lønn ved fylte 62 år. Hun ville da fra mars 2017 være berettiget til en løpende årlig AFP ytelse med ca 70 000 kroner og fra fylte 67 år om lag 51 000 kroner. At dette for henne var en ikke uvesentlig negativ endring av inngripende karakter i arbeidssituasjonen, kan ikke være tvilsomt».

PRINSIPIELT VIKTIG

Hvis Høyesterett stadfester lagmannsrettens dom, kan den få betydning for mange ansatte som blir virksomhetsoverdratt fra en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen til en virksomhet som ikke er det.

– Tap av AFP kan medføre et stort fremtidig økonomisk tap for den enkelte, og dette er en pensjonsytelse mange har innrettet seg etter, særlig når de nærmer seg uttakstidspunktet på 62 år, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet.

Heiberg mener saken burde fått sin naturlige avslutning med dommen i Borgarting lagmannsrett, særlig med hensyn til den det angår.

– Vår klient burde fått gå tilbake til DNB og fått gjenopprettet sin pensjonssituasjon. Vi mener lagmannsrettens dom er i tråd med gjeldende rett, og at det ikke var nødvendig med ny behandling i Høyesterett. Vi tar imidlertid til etterretning at ankeutvalget likevel har tillatt anken fremmet. Nå får vi bare å avvente og se når ankeforhandlingen blir berammet, og forberede oss til den, sier advokat Jan Roald Heiberg som var Wigaards prosessfullmektig både i tingretten og lagmannsretten. I tingretten var det DNB som vant.

Les om lagmannsrettens behandling her.

Les om tingrettens behandling her.

ORDKNAPP ARBEIDSGIVER

«DNB kommenterer normalt ikke enkeltsaker, men vil likevel fremheve at det er denne sakens prinsipielle karakter som er årsaken til at det er besluttet å anke dommen. Etter DNBs oppfatning har lagmannsretten utvidet regelens omfang i forhold til gjeldende rett. Det er derfor behov for at Høyesterett tar stilling til omfanget av valgrettsregelen, da DNB ønsker en enhetlig og forutsigbar praktisering av denne regelen,» skriver advokat Anne Marie Due, som fører saken for DNB, i en epost.