AFP bidrar til tidlig pensjonering

AFP brukes aktivt i omstillings- og nedbemanningsprosesser i finansnæringen, og er en gulrot for tidlig pensjonering, anser spesialrådgiver Anne Cecilie Andresen i Finansforbundets sekretariat.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Frimand-Anda

Aldri før har flere tatt ut AFP i privat sektor. Ved utgangen av juni i år mottok 62 881 personer AFP, og det er ny rekord. Dessverre har ikke Nav statistikk for hvor mange av disse som arbeidet i finansnæringen, men det er en klar tendens at uttaket av AFP er størst i næringer med store omstillinger.

– Vi vet at AFP brukes aktivt i omstillings- og nedbemanningsprosesser i finansnæringen, og at dette er en gulrot for tidlig pensjonering. Hensikten med AFP var å få flere til å stå lenger i arbeid, slik at dette er et lite paradoks. Samtidig gir AFP både arbeidstaker og arbeidsgiver en fleksibilitet som mange ønsker å benytte seg av, sier spesialrådgiver Anne Cecilie Andresen i Finansforbundets sekretariat.

Hennes oppgave er først og fremst å gi gode råd til tillitsvalgte i bedriftene når tjenestepensjonsordningene endres. I den forbindelse er AFP et viktig element i pensjonsordningen for ansatte i bedrifter med tariffavtale. Rådgiveren får også mange spørsmål om AFP fra tillitsvalgte og medlemmer.

SKUMLE FELLER

Men det er langt fra alle som har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen. Hvis du slutter i en AFP-bedrift før du fyller 62 år, så står du i fare for å miste hele pensjonen. Dersom du har vært langvarig syk de siste årene før du kan gå av som 62-åring, så kan du også risikere å miste AFP.

– De lange ansiennitetskravene er det som rammer våre medlemmer hardest. Du må ha vært ansatt i en AFP-bedrift i syv av ni år før du fyller 62 for å kunne benytte deg av ordningen. Videre må du være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift i tre år i sammenheng før du tar ut AFP. Dersom du blir nedbemannet før du fyller 62 år og ikke får nytt arbeid i AFP-bedrift, mister du også muligheten til å ta ut AFP, forklarer Anne Cecilie Andresen.

Mange ansatte i finansnæringen har også mistet AFP fordi de har fått utbetalt sluttpakker eller andre ytelser uten motsvarende arbeidsplikt over 1,5 G i alderen 59–62 år. Men fortsatt gjelder arbeidslinjen og det politiske målet om å få flest mulige til å stå lengst mulig i arbeid, også i finansnæringen.

NY EVALUERING

Styret i Finansforbundet har diskutert erfaringene med AFP-ordningen. Det er enighet om at AFP-ordningen har vært en god ordning i privat sektor for dem som fyller vilkårene, men at regelverket har vært komplisert. Partene i arbeidslivet drøfter også om en allmenngjøring av AFP vil bidra til et mer rettferdig og enklere pensjonssystem i et arbeidsmarked med økt mobilitet. Finansforbundets styre støtter YS som vil forenkle regelverket, og vil bevare AFP-ordningen slik den er i dag som en tariffestet ordningen.

Når du leser dette 15. desember, legger partene i arbeidslivet frem rapporten som evaluerer overgangen til ny AFP-ordning. Det er enighet om at dagens regelverk er komplisert og bør forenkles. Endring av ytelsens størrelse er også et tema, men utover dette er det ikke ventet de store endringene. Trolig blir AFP-ordningen en del av hovedtariffoppgjøret 2018.

Fakta om AFP:

Avtalefestet førtidspensjon (AFP) er en tariffbasert og kollektiv ordning som ble etablert som en fellesordning 1. januar 2011.  Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale og du fyller vilkårene for AFP, kan du ta ut AFP i kombinasjon med folketrygden helt eller delvis fra det året du fyller 62 år.

Din AFP blir beregnet ut fra den inntekten du har hatt fra det kalenderåret du fylte 13 år til og med det kalenderåret du fyller 61 år. Ytelsen er livsvarig, men uttaket kan ikke graderes og må tas ut 100 prosent. Du kan likevel kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. (Kilde: Nav.)

AFP i privat sektor

Per juni 2017 var det 62 900 personer med Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Da var det 53 300 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner, og 74 prosent var menn.

Hovedårsaken til økningen var at nye årskull ble 62 år og fikk mulighet til å ta ut AFP i privat sektor. Siden AFP i privat sektor gir et livsvarig tillegg, og ordningen ble innført for fem år siden, er det ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år fremover.

Det var 5 300 nye AFP-mottakere i første halvår 2017. Det er noe høyere enn i samme periode i 2016. Da var tilgangen på 5 000 personer. 28 prosent av de nye mottakerne i 2017 var kvinner og 72 prosent menn.

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år. I første halvår 2017 gikk 4 300 av 5 300 nye AFP-mottakere av som 62-åringer. Det utgjør 81 prosent av alle nye mottakere. Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun tre prosent av alle nye mottakere. (Kilde: Nav.)