Hva er en sluttavtale?

Sluttavtaler blir ofte brukt som et alternativ til oppsigelse i finans, når arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet grunnet arbeidstakers eller virksomhetens forhold.

Forfatter: Ida Flaaten

Det som kjennetegner en sluttavtale, er at partene enes om avslutningstidspunktet for arbeidsforholdet og de nærmere betingelsene for dette.

Få oppsigelsessaker havner i retten, som regel løses tvisten i minnelighet. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby sluttavtaler. I forbindelse med omstilling/nedbemanning, følger det imidlertid av Hovedavtalen § 20 nr. 1 at sluttvederlag anbefales som tiltak for å avhjelpe skadevirkningene ved en oppsigelse.

Sluttavtalen bør ikke utformes på en måte som åpner for tolkningstvil. Det er viktig å bruke tid på utformingen av avtalen slik at denne blir så klar og tydelig som mulig. Som medlem av Finansforbundet får du individuell juridisk bistand. Finansforbundets jurister har bred erfaring med sluttpakkeforhandlinger.

SENTRALE ELEMENTER

Etterlønnsperioden, det vil si lønn for en bestemt periode uten arbeidsplikt, er ansett å være den viktigste delen av sluttavtalen. Etterlønnsperioden varierer veldig, og beror blant annet på bakgrunnen for at arbeidsgiver ønsket å avslutte arbeidsforholdet, hvor hardt en oppsigelse vil ramme arbeidstaker og virksomhetens økonomi. Ferieloven gir ikke rett til feriepenger av etterlønnen, men det er heller ingenting i veien for at dette fremgår av sluttavtalen.

Ofte har arbeidstaker et ønske om å beholde mobiltelefon, datautstyr, ansattebetingelser på lån og lignende, som har vært stilt til arbeidstakers disposisjon under arbeidsforholdet. Dette må i så fall omtales i sluttavtalen. Skal utstyret tilbakeleveres, bør det settes en frist for dette. I en del tilfeller fremkommer det av avtalen at arbeidsgiver dekker kostnader til utdanning eller outplacement (profesjonell hjelp fra konsulenter til å skaffe nytt arbeid).

Vederlaget fra arbeidsgiver kan utbetales som en engangssum, eller som løpende ytelser over en definert periode. Dersom betalingsplikten er betinget av at arbeidstaker ikke mottar lønnsinntekt i etterlønnsperioden, må dette fremgå uttrykkelig. Sluttavtalen bør også sette en frist for utferdigelse av utførlig attest.

PENSJON, SKATT OG TRYGDEYTELSER

Ved inngåelse av sluttavtale må arbeidstaker vurdere hvilke konsekvenser en sluttavtale har å si for retten til pensjonsog forsikringsordninger. Etter skatteloven § 5-1 første ledd regnes enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet som skattepliktig inntekt, herunder vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Det er imidlertid et unntak for dekning av kostnader ved utdanning og outplacement begrenset til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Når det gjelder trygdeytelser, vil inngåelse av sluttavtalen kunne få konsekvenser for om vilkårene for trygdeytelsene er oppfylt og hvordan de skal beregnes, for eksempel når det gjelder sykepenger og dagpenger. Nav har opplysningsog veiledningsplikt vedrørende hvilke ytelser man har krav på, og de vilkår som må være oppfylt.

IDA FLAATTEN er advokat i Finansforbundets sekretariat.