Hurra, vi vant over banken!

Sparebanken Møre er dømt til å betale tre tidligere banksjefer totalt tre millioner kroner i erstatning og oppreisning for aldersdiskriminering. De tre fikk ikke mulighet til å arbeide til de oppnådde bankens pensjonsalder på 67 år.

HIPP HURRA: – Nå skal vi feire at vi vant en prinsipielt stor og viktig sak, og vi håper at Sparebanken Møre tar lærdom av denne saken, sier Åse Lund, Øystein Grønmyr og Kirsti Hareide Øvrelid.

TEKST OG FOTO: SVEIN ÅGE ERIKSEN

ÅLESUND: Det er ikke første gang Åse Lund (66), Øystein Grønmyr (66) og Kirsti Hareide Øvrelid (65) har vært nødt til å gå den tunge veien til domstolene for å få avklart viktige spørsmål om sine arbeidsforhold. I november i fjor ble Sparebanken Møre frifunnet i spørsmålet om hvorvidt banken var pliktig til å søke dem inn i fellesordningen for AFP. Dermed fikk de tre banksjefene, sammen med seks andre banksjefer, ikke mulighet til å få utbetalt AFP-tillegget fra fylte 62 år på linje med andre ansatte i banken.

I februar i år møttes partene igjen i retten. Denne gangen skulle retten ta stilling til om bankens avslutning av deres arbeidsforhold på grunn av oppnådd alder på 65 år, var i strid med arbeidsmiljølovens regler om aldersdiskriminering. I april kom dommen fra Sunnmøre tingrett. Sparebanken Møre ble dømt for aldersdiskriminering og til å betale de tre tidligere banksjefene erstatning og oppreisning på tre millioner kroner. Banken anket ikke dommen som nå er endelig.

– Det har vært mange våkenetter og stor spenning fra saken ble tatt opp til doms den 4. februar til resultatet forelå 10 uker senere. Spesielt den siste tiden var vanskelig, men heldigvis gikk det vår vei. Nå kan vi endelig feire resultatet, forteller Åse Kristin Lund. Sammen med Øystein Grønmyr og Kirsti Hareide Øvrelid har hun kjempet en tøff kamp mot sin tidligere arbeidsgiver Sparebanken Møre.

UTBREDT PRAKSIS

Under tingrettens behandling opplyste Sparebanken Møre at lavere pensjonsalder for mellomledere har vært en utbredt praksis i Norge. Banken innførte i 1987 en  særaldersgrense på 65 år for banksjefer og ass. banksjefer, to år under aldersgrensen for øvrige ansatte.  Forutsetningen i arbeidsmiljøloven er at grensen blir praktisert konsekvent, og at den er allment kjent blant de ansatte. Videre er det et vilkår at det skal foreligge en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Banken sa i retten at aldersgrensen på 65 år ble ansett som et gode og var kombinert med en svært god tjenestepensjon på 70 prosent av tidligere lønn i tillegg til ¼ G – folketrygdens grunnbeløp.» Videre hevdet banken at den har en svært god seniorpolitikk, og at aldersgrensen på 65 år er blitt praktisert konsekvent.

I desember 2013 endret Sparebanken Møre aldersgrensen for alle banksjefer og ass. banksjefer under 60 år til en avgangsalder på 67 år. For arbeidstakere eldre enn 60 år medførte vedtaket ingen endringer.

VIKTIG DOKUMENTASJON

– For oss var det viktig å få dokumentert at banken ikke hadde anledning til å nekte oss å fortsette frem til bankens pensjonsalder på 67 år. Det har vært en ordning der alle med tittelen «banksjef» har gått av som 65-åringer og fått utbetalt «potten» med opparbeidede pensjonsrettigheter frem til fylte 67 år. Men så lenge banken har praktisert en pliktig avgangsalder og ikke en frivillig ordning, så har det ikke vært et gode for oss som ønsket å arbeide lenger, sier Øystein Grønmyr. Dette ble ekstra urimelig da banken innførte 67 års aldersgrense for banksjefer under 60 år som tidligere hadde 65 års aldersgrense.

I dommen får Sparebanken Møre kritikk for at banken «i liten grad har åpnet for en konstruktiv dialog rundt aldersgrensen med de ansatte.» Videre heter det «at på tross av at bankens standpunkter fremstår som lite gjennomtenkte og planlagte, var det liten vilje til diskusjoner rundt praktiseringen av aldersgrensen eller vilkårene knyttet til dette.»

Retten er også kritisk til at banken til tross for den dialogen som ble forsøkt innledet valgte å fastholde kravet om fratreden. «Det fremstår som om banken har vært klar over at reglene kunne være diskriminerende, men at de ikke ønsket å gi de ansatte mulighet til å fortsette i sine stillinger mens spørsmålet ble rettslig avklart», heter det i dommen.

– Vi er svært glade for at tingretten gir oss oppreisning for tort og svie, og at dommen er prisverdig klar også på dette punktet, sier de tre.

FORNØYD MED DOMMEN

De tre banksjefene hadde opprinnelig krevd erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og pensjon frem til fylte 70 år, men retten kom frem til at saksøkerne har krav på erstatning for perioden frem til de fyller 67 år. Utbetalt pensjon ble trukket fra erstatningsbeløpet. I tillegg fikk banksjefene dekket sine saksomkostninger på vel én million kroner.

– Vi er godt fornøyde med dommen og de erstatningsbeløpene vi har fått, selv om vi i utgangspunktet hadde ønsket full uttelling. Vårt håp er at både vår tidligere arbeidsgiver og andre banker og ansatte kan lære av vår sak. Pensjon er et komplisert tema som har stor økonomisk betydning hvis noe blir gjort feil. Vårt råd er at alle ansatte i finansnæringen må sette seg godt inn i alt om pensjon. I tillegg bør alle avtaler som blir inngått muntlig, også bli gjort skriftlig, sier Kirsti Hareide Øvrelid.

Det har vært mange våkenetter.

De understreker at de ikke hadde gått til retten dersom de ikke hadde hatt sterke fagorganisasjoner i ryggen. Det skal en sterk rygg til å bære en økonomisk risiko som en rettssak medfører. I denne saken har Finansforbundet og Econa samarbeidet og kjørt en felles prosess på vegne av de tre saksøkerne som er svært godt fornøyde med innsatsen til sine medlemsorganisasjoner. Nå ser de frem til å nyte pensjonstilværelsen, selv om det ble to år tidligere enn de først hadde planlagt.

Sparebanken Møre har tatt dommen fra Sunnmøre Tingrett til etterretning.
– Vi strakk oss langt for å komme frem til en løsning under rettsforhandlingene, og rettens vurdering ligger ikke langt i fra dette løsningsforslaget. Det er kun noen få av våre nåværende ansatte som har hatt individuelle avtaler om 65-års aldersgrense. Disse kan nå velge å ha samme aldersgrense som bankens øvrige ansatte, som er 70 år, skriver informasjonssjef Tone Skotheim Gjerdsbakk i en epost til Finansfokus.