Tillitsvalgt – verv eller jobb?

Som tillitsvalgt i mer enn 20 år skriver jeg i denne artikkelen om hvor viktig det er at ledelsen og tillitsvalgte har mest mulig likt syn på verdien av det å ha tillitsvalgte.

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Midt oppe i denne endringshverdagen er det viktig at beslutningstakere har reell kontakt med dem som til daglig håndterer våre kunder. Tillitsvalgte er i så måte talspersoner for de ansattes syn.

Som tillitsvalgt i bedriften er vi valgt av medlemmene for å ivareta deres rettigheter i ansettelsesforholdet og fremme deres syn og interesser overfor vår arbeidsgiver. Samtidig skal vi sammen med ledelsen gjøre vårt beste for at samarbeidet og arbeidsmiljøet i bedriften blir best mulig. I tillegg må vi også huske at finansnæringen skal fylle sin samfunnsmessige oppgave hvor en bit er å bidra til fortsatt trygge og gode arbeidsplasser.

Skal vi klare å nå målet om solide bedrifter med godt arbeidsmiljø, må tillitsvalgtvervet bli anerkjent som en jobb. Det er flott at det er enighet mellom Finans Norge og Finansforbundet om at arbeidet som tillitsvalgt er av positiv betydning for bedriftene, og at tillitsvalgte skal likestilles med andre arbeidstakere. Likevel spør jeg: Er dette nok? Jeg mener vi må gå enda lenger vi må se på tillitsvalgtrollen som en jobb. For de aller fleste snakker vi da om en deltidsjobb.

Generelt opplever jeg at medlemmene sier de har mer enn nok å gjøre og derfor vegrer seg for å påta seg verv. Mange tror at tillitsvalgtarbeidet kommer i tillegg til full jobb. Det er her dagens tillitsvalgte må sette fokus på at tillitsvalgtarbeidet skal være en del av jobben den enkelte gjør for bedriften. Jeg tror vi må gå bort fra å kalle det et verv til å kalle det en jobb. Ved denne endringen vil unge ledere som får tillitsvalgte i sin enhet, ha lettere for å forstå at dette er en rolle som medarbeideren har som en del av den totale leveransen til bedriften.

Avslutningsvis må vi huske på at undersøkelser viser at villigheten til å påta seg tillitsverv varierer sterkt med alder. Hele 47 prosent av dem under 30 år svarer at det kan være aktuelt å påta seg tillitsverv. Også i aldersgruppen 30-44

VIKTIG JOBB: Tillitsvalgtarbeidet skal være en del av jobben den enkelte gjør for bedriften.

år er det mange som er villige til å ta på seg et tillitsverv, så her handler det om å fasilitere og tilrettelegge. Velkommen til jobben som tillitsvalgt en spennende og lærerik rolle.

INGAR BROTNOV
forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring NUF.