Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker er delvis sykemeldt

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 4–6 nr. 1 en tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, men mange delvis sykmeldte arbeidstakere opplever et stort press når de kommer tilbake på arbeidsplassen.

Finansforbundets advokater får stadig oftere henvendelser fra arbeidstakere som har vært delvis sykmeldte og som opplever at arbeidsgiveren presser dem tilbake til arbeid så raskt som mulig. Konsekvensen er ofte tette oppfølgingsmøter hvor arbeidstaker blir bedt om å redegjøre for når de kan jobbe mer eller fullt. Som oftest er dette arbeidstakere som ønsker å bli friske og jobbe fullt. Dersom arbeidstaker har vært sykmeldt i mer enn ett år, taper de også lønnsmessig og pensjonsmessig på å være delvis sykmeldte. Det er ingen ønskesituasjon å gå helt eller delvis sykmeldt verken inntektsmessig eller av andre grunner. Når arbeidsgiver presser med tette oppfølgingsmøter for at arbeidstaker skal komme tilbake, vil dette som regel virke mot sin hensikt. Det vil føles opprivende for arbeidstaker å hele tiden skulle forholde seg til arbeidsgivers krav om økning til helt eller delvis 100 prosent stilling. Det de ofte trenger, er tid til å jobbe i ro og bygge seg opp over tid slik at de etterhvert føler at de mestrer arbeidshverdagen og kan bli friske.

NØDVENDIGE TILTAK

– Hva har delvis sykmeldte arbeidstakere krav på i forbindelse med arbeidsforholdet?

Arbeidsgiverne har tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Ifølge arbeidsmiljøloven § 4–6 nr. 1 skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendig tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Utgangspunktet er at arbeidstakeren skal kunne fortsette i sitt vanlige arbeid. Hvor langt plikten strekker seg i det enkelte tilfelle, beror på en konkret helhetsvurdering der arbeidstakerens arbeidsevne, alder, ansettelsestid og arbeidets art er relevante momenter. Virksomhetens størrelse og økonomi vil også være relevant. Jo større bedriften er og jo bedre økonomien i bedriften er, jo mer kan man kreve.

Selvfølgelig har arbeidsgiver behov for arbeidskraft, og arbeidsgiver må kunne stille tydelige krav med hensyn til den arbeidsprosenten vedkommende er tilbake i. Det å presse arbeidstaker for ofte og kreve at han kommer fort tilbake, kan medføre at vedkommende blir sykere.

Vårt råd er å ikke stille alene i møtene som arbeidsgiver initierer. Ta med tillitsvalgte eller verneombud og sett dem godt inn i din situasjon før møtet. Sørg for at det skrives referater fra møtene, og at du får muligheten til å påvirke innholdet om du mener noe er mangelfullt eller uteglemt. Mange arbeidsgivere ønsker etterhvert at lege blir med på møtet. Dette vil være hensiktsmessig da legen ofte vil kunne klargjøre hvorfor arbeidstaker ennå ikke kan jobbe 100 prosent. Finansforbundet har tro på å ha konstruktive møter som ikke skjer for ofte, hvor arbeidstaker må bidra til å opplyse om egen funksjonsevne og bidra til konstruktivt tilretteleggingsarbeid. Arbeidsgiver bør bidra med produktive arbeidsoppgaver som gir arbeidstaker mening og følelse av å være til nytte. Følelsen av at arbeidsgiver vil deg vel er enormt viktig og gir en indre motivasjon til å bygge seg opp på nytt etter sykmeldingen.

Merethe Berggaard er advokatfullmektig i Finansforbundets sekretariat.